Rizikové plánování ve scénářích městské vzdušné mobility

Porucha letadla během letu může vést až k jeho havárii, což představuje možné riziko i pro osoby a majetek na zemi, a to zejména ve městském prostředı́. Vzniku poruchy nelze zcela zabránit, a proto jsou studovány přı́stupy minimalizujı́cı́ důsledky poruchy, a tedy možná rizika. Jednı́m z existujı́cı́ch přı́stupů je plánovánı́ trajektoriı́, které vedou k menšı́m škodám v přı́padě poruchy. Riziko důsledku úplné ztráty tahu během letu může být plně eliminováno bezpečným nouzovým přistánı́m, pokud je v dosahu mı́sto pro přistánı́. V diplomové práci Jakuba Slámy proto navrhujeme novou metodu plánovánı́ trajektoriı́, která nejen zohledňuje riziko, ale také garantuje existenci bezpečné trajektorie nouzového přistánı́ v přı́padě selhánı́ motoru. Dopad navrhovaného řešenı́ pro minimalizaci rizika naplánovaných trajektoriı́ byl empiricky vyhodnocen v simulovaném realistickém městském scénáři. V porovnánı́ s nejkratšı́ trajektoriı́ a trajektoriı́ uvažujı́cı́ pouze riziko, plánuje navržená metoda trajektorie s významně nižšı́m celkovým rizikem. Proto lze na základě v práci dosažených výsledků konstatovat, že navržené plánovánı́ zohledňujı́cı́ riziko s garancı́ bezpečného nouzového přistánı́ je vhodnou metodou plánovánı́ trajektoriı́ pro městskou leteckou mobilitu.