Přijímačky

Bakalářské studium

Přijímací zkoušky se dělají jako písemný test z matematiky, pokud přijímací zkouška nebyla prominuta. Řádný termín přijímacích zkoušek bývá v červnu, v dostatečném předstihu se vyhlašuje konkrétní datum. Zúčastnit se musíte osobně.

V roce 2015 byl limit pro přijetí do programu Kybernetika a robotika 13 bodů z písemného testu z maximálního počtu 20 bodů. Bez přijímaček se do prvního ročníku programu KyR v roce 2015/2016 dostalo 152 studentů. K přijímací zkoušce se dostavilo 156 studentů, z čehož zkoušku úspěšně udělalo 48 studentů. Celkem bylo ke studiu bylo přijato 200 studentů, čímž se naplnil limit pro počet přijímaných studentů.

Magisterské studium

Do přijímacího řízení se mohou přihlašovat absolventi bakalářských nebo magisterských studijních programů a studenti posledního ročníku bakalářských nebo magisterských studijních programů, kteří studium dokončí do data zápisu; zapsáni ke studiu mohou být až poté, co bakalářský, resp. magisterský studijní program absolvují.

Přijímačky se konají ve čtvrtek 30. května 2019 od 10:00 hodin na Karlově náměstí 13, budova E, v místnosti KN:E-107 (Zengerova posluchárna).

Uchazeči, kteří absolvovali bakalářský program Kybernetika a robotika a nejsou přijati bez přijímaček, budou pozváni k písemné zkoušce, konané v českém jazyce, trvající 60 minut a obsahující 18 otázek. Uchazeči, kteří v přijímací zkoušce získají alespoň 70% z celkového počtu bodů budou přijati do magisterského programu Kybernetika a robotika a do preferovaného oboru. Uchazeči, kteří v přijímací zkoušce získají 50 - 70% z celkového počtu bodů, mohou být přijati do magisterského programu Kybernetika a robotika na základě doporučení přijímací komise a rozhodnutí děkana. Přijímací komise stanoví uchazeči obor s přihlédnutím k jeho preferencím.

Absolventi ostatních bakalářských nebo magisterských programů z FEL a jiných fakult budou po skončení písemné zkoušky navíc absolvovat ústní zkoušku (v případě, že získají v písemné zkoušce minimálně 50% z celkového počtu bodů).

Uchazeči s vynikajícími studijními výsledky může být prominuta přijímací zkouška na základě rozhodnutí přijímací komise.

Náhradní termín přijímaček se bude konat 21.6.2019 od 11.00 hod na Karlově náměstí 13, budova E, v místnosti KN:E-14.