Přijímačky

Bakalářské studium

Přijímací zkoušky se dělají jako písemný test z matematiky, pokud přijímací zkouška nebyla prominuta. Řádný termín přijímacích zkoušek bývá v červnu, v dostatečném předstihu se vyhlašuje konkrétní datum. Zúčastnit se musíte osobně.

V roce 2019 byl limit pro přijetí do programu Kybernetika a robotika 14 bodů z písemného testu z maximálního počtu 20 bodů. Bez přijímaček se do prvního ročníku programu KyR v roce 2019/2020 dostalo 194 studentů. K přijímací zkoušce se dostavilo 109 studentů, z čehož zkoušku úspěšně udělalo  34 studentů. Celkem bylo ke studiu bylo přijato 228 studentů, čímž se dokonce překročil limit pro počet přijímaných studentů.

Magisterské studium

Do přijímacího řízení se mohou přihlašovat absolventi bakalářských nebo magisterských studijních programů a studenti posledního ročníku bakalářských nebo magisterských studijních programů, kteří studium dokončí do data zápisu; zapsáni ke studiu mohou být až poté, co bakalářský, resp. magisterský studijní program absolvují.

Studenti či absolventi bakalářského programu Kybernetika a robotika nebo studenti či absolventi studijních programů příbuzného charakteru (o příbuznosti rozhoduje přijímací komise příslušného programu), mohou být přijati do magisterského programu Kybernetika a robotika na základě doporučení přijímací komise a rozhodnutí děkana (děkan promine studentům či absolvoventům přijímací zkoušku).

Absolventi ostatních bakalářských nebo magisterských programů z FEL a jiných fakult (nebude jim děkanem prominuta přijímací zkouška),  absolvovují přijímací zkoušku distančním způsobem (skypový pohovor). Uchazeči s vynikajícími studijními výsledky může být prominuta přijímací zkouška na základě rozhodnutí přijímací komise.