Přijetí bez přijímaček

Bakalářské přijímačky

Bez přijímaček mohou být přijati ti studenti, kteří maturovali v roce 2017 nebo později a kteří splnili jednu z podmínek jako například výborný prospěch u maturity, dobrý průměr z matematiky nebo fyziky na střední škole, úspěšná účast na olympiádě, úspěšné složení srovnávacích testů apod. Pro přesné znění se podívejte do oficiálně vyhlášených podmínek na webu fakulty.

Magisterské přijímačky

Uchazečům, kteří absolvovali bakalářský program KYR nebo příbuzný bakalářský program mohou být přijati do magisterského programu KYR bez přijímací zkoušky při dosažení váženého studijního průměru za celou dobu studia nejvýše 1,80 (u absolventů z r. 2021 se vážený studijní průměr počítá z předmětů absolvovaných od začátku studia do konce zimního semestru ak. r. 2020/2021). Přijímací zkoušky se řídí směrnicí děkana.